Ίδρυση φαρμακείου. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε ( 2024 )

Ίδρυση φαρμακείου. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε ( 2024 )

Ίδρυση φαρμακείου. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε ( 2024 )

 

Εισαγωγή: Σκοπός και σημασία της ίδρυσης φαρμακείου

 

Η ίδρυση ενός φαρμακείου στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική επιχειρηματική και κοινωνική δραστηριότητα, καθώς τα φαρμακεία παίζουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. Με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές και την ανάπτυξη του κλάδου, η ίδρυση φαρμακείου είναι πιο ευέλικτη και προσβάσιμη.

Σύμφωνα με τον Ν. 4999/2022, παρέχεται η δυνατότητα σε ομάδες φαρμακοποιών να λειτουργήσουν ως ενιαίες μονάδες, επιτρέποντας μεγαλύτερη συνεργασία και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία τους. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η αποκλειστική συμμετοχή φαρμακοποιών στην ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων, αποκλείοντας τη συμμετοχή ιδιωτών μη φαρμακοποιών ή εταιρειών κοινοπραξίας στην ίδρυση φαρμακείων.

Επιπρόσθετα, οι νόμοι που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων στην Ελλάδα, όπως ο Ν. 5607/1932 και ο Ν. 1963/1991, έχουν ενισχυθεί με πρόσφατες ρυθμίσεις που αναγνωρίζουν την εξέλιξη του κλάδου και τις ανάγκες της σύγχρονης φαρμακευτικής αγοράς.

Η ίδρυση φαρμακείου στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική απόφαση που επηρεάζει άμεσα τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Με τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές και τις εξελίξεις στον κλάδο, η ίδρυση ενός φαρμακείου γίνεται όλο και πιο προσβάσιμη, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τους επαγγελματίες υγείας. Στο σύγχρονο περιβάλλον, η σημασία των φαρμακείων είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς αποτελούν έναν αξιόπιστο πόλο πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και συμβουλές υγείας για το κοινό.

Νομοθετικό Πλαίσιο: Κεντρικές Διατάξεις και Εξελίξεις

 

Ίδρυση φαρμακείου νομοθετικό πλαίσιο
Ίδρυση φαρμακείου

Το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων στην Ελλάδα έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις, ιδίως με την εισαγωγή του Ν. 4999/2022. Αυτή η νομοθεσία παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και συνεργασία μεταξύ των φαρμακοποιών, διευκολύνοντας τη λειτουργία των φαρμακείων και τη βιωσιμότητά τους, ειδικά για τα μικρά και μεσαία φαρμακεία. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε φαρμακοποιούς να λειτουργούν ως ενιαίες μονάδες, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την αποκλειστική συμμετοχή των φαρμακοποιών στην ίδρυση φαρμακείων, αποκλείοντας ιδιώτες μη φαρμακοποιούς ή εταιρείες κοινοπραξίας.

Η άδεια ίδρυσης φαρμακείου στην Ελλάδα διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των Ν. 5607/1932, Ν. 1963/1991 και Ν.328/1976, με πρόσφατες ρυθμίσεις επίσης στον Ν. 3918/2011. Το νομικό πλαίσιο δεν είναι κωδικοποιημένο, κάτι που σημαίνει ότι οι σχετικές διατάξεις βρίσκονται διασκορπισμένες σε διάφορα νομοθετήματα.

Από την άλλη πλευρά, η ΚΥΑ Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 20293/2016 καθορίζει την πιστοποίηση και τη νομιμότητα των ηλεκτρονικών φαρμακείων, επιβάλλοντας χρηματικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων, ενώ αναφέρεται και στη χορήγηση του κοινού λογοτύπου για την νόμιμη λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, τα φαρμακεία που δίνεται άδεια ίδρυσης σε μη φαρμακοποιούς ιδιώτες πρέπει να λειτουργούν ως Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, με τη συμμετοχή φαρμακοποιού ως εταίρου με ποσοστό τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας.

Η κατανόηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου είναι κρίσιμη για όποιον επιθυμεί να ιδρύσει φαρμακείο στην Ελλάδα, καθώς το πλαίσιο αυτό καθορίζει τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου: Απαιτήσεις και διαδικασία αίτησης

 

Ίδρυση φαρμακείου άδεια
Ίδρυση φαρμακείου

 

Η άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειών της χώρας και αφορά συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Η αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειών της χώρας και αφορά συγκεκριμένη εδαφική περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου και στην αριθ. 45892/2010 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Απαιτήσεις

 

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου είναι οι εξής:

 • Ο ενδιαφερόμενος να είναι φαρμακοποιός, κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας και είναι σε ισχύ.
 • Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει λάβει άδεια ίδρυσης φαρμακείου οποτεδήποτε και οπουδήποτε, ούτε να έχει υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί για τη χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα.
 • Η προτεινόμενη θέση του φαρμακείου να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991, δηλαδή να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από κάθε άλλο φαρμακείο που λειτουργεί εντός της ίδιας εδαφικής περιοχής.
 • Το ακίνητο στο οποίο θα στεγαστεί το φαρμακείο να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991, δηλαδή να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 50 τ.μ. και να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για τη λειτουργία του φαρμακείου.

Διαδικασία Αίτησης

 

Η αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η προτεινόμενη θέση του φαρμακείου. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και την ορθότητα των δηλωθέντων.
 • Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ (όταν ο ενδιαφερόμενος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό) ή επίσημη μετάφραση από το πτυχίο της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το φαρμακείο, με την οποία δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του για τη χρήση του ακινήτου για τη λειτουργία φαρμακείου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αρχιτέκτονα που σχεδίασε το φαρμακείο, με την οποία δηλώνει ότι το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου φαρμακοποιού, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την ευθύνη για τη λειτουργία του φαρμακείου.
 • Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εξετάζει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγεί την άδεια ίδρυσης φαρμακείου. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης και χορήγησης της άδειας ίδρυσης φαρμακείου διαρκεί συνήθως 3-6 μήνες.

Προσόντα και Δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμακείου

 

Τα προσόντα για την ίδρυση φαρμακείου είναι τα εξής:

 • Να είναι φαρμακοποιός, κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας και είναι σε ισχύ.
 • Να μην έχει λάβει άδεια ίδρυσης φαρμακείου οποτεδήποτε και οπουδήποτε, ούτε να έχει υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί για τη χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα.
 • Η προτεινόμενη θέση του φαρμακείου να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991, δηλαδή να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από κάθε άλλο φαρμακείο που λειτουργεί εντός της ίδιας εδαφικής περιοχής.
 • Το ακίνητο στο οποίο θα στεγαστεί το φαρμακείο να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991, δηλαδή να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 50 τ.μ. και να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για τη λειτουργία του φαρμακείου.

Δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης φαρμακείου

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση φαρμακείου είναι τα εξής:

 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και την ορθότητα των δηλωθέντων.
 • Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ (όταν ο ενδιαφερόμενος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό) ή επίσημη μετάφραση από το πτυχίο της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το φαρμακείο, με την οποία δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του για τη χρήση του ακινήτου για τη λειτουργία φαρμακείου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αρχιτέκτονα που σχεδίασε το φαρμακείο, με την οποία δηλώνει ότι το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου φαρμακοποιού, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την ευθύνη για τη λειτουργία του φαρμακείου.

Η αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η προτεινόμενη θέση του φαρμακείου. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εξετάζει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγεί την άδεια ίδρυσης φαρμακείου. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης και χορήγησης της άδειας ίδρυσης φαρμακείου διαρκεί συνήθως 3-6 μήνες.

Ειδικές περιπτώσεις

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία ίδρυσης φαρμακείου μπορεί να είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, για την ίδρυση φαρμακείου σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων, δεν απαιτείται η τήρηση της ελάχιστης απόστασης 500 μέτρων από άλλα φαρμακεία. Επιπλέον, για την ίδρυση φαρμακείου σε τουριστική περιοχή, είναι δυνατό να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και σε περίπτωση που η προτεινόμενη θέση του φαρμακείου δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ελάχιστης απόστασης 500 μέτρων από άλλα φαρμακεία.

Πριν προχωρήσετε στην ίδρυση φαρμακείου, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Η θέση του φαρμακείου. Είναι σημαντικό το φαρμακείο να βρίσκεται σε καλή θέση, με καλή κίνηση και πελατεία.
 • Η κατάσταση του καταστήματος. Είναι σημαντικό το κατάστημα να είναι σε καλή κατάσταση και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Τα οικονομικά δεδομένα. Η ίδρυση και η λειτουργία ενός φαρμακείου απαιτεί σημαντικές οικονομικές επενδύσεις.

Είναι επίσης σημαντικό να λάβετε νομική συμβουλή πριν προχωρήσετε στην ίδρυση της επιχείρησης.

Ρόλος Φαρμακευτικών Συλλόγων στην ίδρυση ενός φαρμακείου

 

Ίδρυση φαρμακείου άδεια λειτουργίας
Άδεια Λειτουργίας Φαρμακείου

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι είναι επαγγελματικά σωματεία των φαρμακοποιών, τα οποία έχουν ως σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προαγωγή της φαρμακευτικής επιστήμης και τέχνης.

Στον τομέα της ίδρυσης φαρμακείων, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι έχουν τους εξής ρόλους:

 • Ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ίδρυσης φαρμακείου.
 • Συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους για την επιλογή της θέσης και του ακινήτου για τη λειτουργία του φαρμακείου.
 • Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι μπορούν να παρέχουν σημαντική βοήθεια στους ενδιαφερόμενους για την ίδρυση φαρμακείου.

Αγορά υφιστάμενης άδειας φαρμακείου

 

Η αγορά υφιστάμενης άδειας φαρμακείου είναι μια εναλλακτική λύση για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Η διαδικασία είναι πιο απλή και γρήγορη, αλλά και πιο δαπανηρή.

Απαιτήσεις

 

Οι προϋποθέσεις για την αγορά υφιστάμενης άδειας φαρμακείου είναι οι εξής:

 • Ο ενδιαφερόμενος να είναι φαρμακοποιός, κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας και είναι σε ισχύ.
 • Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει λάβει άδεια ίδρυσης φαρμακείου οποτεδήποτε και οπουδήποτε, ούτε να έχει υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί για τη χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα.

Διαδικασία

 

Η διαδικασία αγοράς υφιστάμενης άδειας φαρμακείου είναι η εξής:

 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται το φαρμακείο. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και την ορθότητα των δηλωθέντων.
  • Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ (όταν ο ενδιαφερόμενος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό) ή επίσημη μετάφραση από το πτυχίο της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το φαρμακείο, με την οποία δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του για τη μεταβίβαση της άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού.
  • Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή της άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την πώληση της άδειας.
 2. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει απόφαση για τη μεταβίβαση της άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού.

Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης και έκδοσης της απόφασης για τη μεταβίβαση της άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού διαρκεί συνήθως 1-2 μήνες.

Προσδιορισμός τιμής αγοράς

 

Η τιμή αγοράς μιας υφιστάμενης άδειας φαρμακείου καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή είναι οι εξής:

 • Η τοποθεσία του φαρμακείου
 • Η κίνηση στην περιοχή
 • Η ποιότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
 • Η φήμη του φαρμακείου

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον κλάδο, η μέση τιμή αγοράς μιας υφιστάμενης άδειας φαρμακείου στην Ελλάδα κυμαίνεται από 100.000 έως 200.000 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η τιμή μπορεί να φτάσει και τα 500.000 ευρώ ή και παραπάνω.

Συστέγαση φαρμακείων και αποσυστέγαση φαρμακείου

 

Η συστέγαση και η αποσυστέγαση φαρμακείων είναι δύο έννοιες που ρυθμίζονται από τον Νόμο 1963/1991 “Περί φαρμακείων”.

Συστέγαση φαρμακείων

 

Η συστέγαση φαρμακείων είναι η λειτουργία δύο ή περισσότερων φαρμακείων στο ίδιο κατάστημα. Η συστέγαση φαρμακείων επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή για τα φαρμακεία (ήτοι 1 φαρμακείο ανά 1000 κατοίκους).

Απαιτήσεις

 

Για να πραγματοποιηθεί συστέγαση φαρμακείων, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Τα φαρμακεία πρέπει να είναι λειτουργικά και να ανήκουν σε διαφορετικούς φαρμακοποιούς.
 • Το κατάστημα στο οποίο θα συστεγαστούν τα φαρμακεία πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991, δηλαδή να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 50 τ.μ. και να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για τη λειτουργία των φαρμακείων.

Διαδικασία

 

Η διαδικασία συστέγασης φαρμακείων είναι η εξής:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται το κατάστημα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του κάθε φαρμακοποιού για την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και την ορθότητα των δηλωθέντων.
  • Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ (όταν ο ενδιαφερόμενος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό) ή επίσημη μετάφραση από το πτυχίο της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο θα συστεγαστούν τα φαρμακεία, με την οποία δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του για τη συστέγαση.
 2. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει απόφαση για τη συστέγαση των φαρμακείων.

Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης και έκδοσης της απόφασης για τη συστέγαση των φαρμακείων διαρκεί συνήθως 3-6 μήνες.

Αποσυστέγαση φαρμακείου

 

Η αποσυστέγαση φαρμακείου είναι η διαχωριστική λειτουργία δύο ή περισσότερων φαρμακείων που λειτουργούν στο ίδιο κατάστημα. Η αποσυστέγαση φαρμακείων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που ο ένας από τους φαρμακοποιούς συνταξιοδοτηθεί ή παραιτηθεί από την άσκηση του επαγγέλματος.

Διαδικασία

 

Η διαδικασία αποσυστέγασης φαρμακείου είναι η εξής:

 1. Ο φαρμακοποιός που επιθυμεί να αποσυστεγαστεί υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται το κατάστημα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και την ορθότητα των δηλωθέντων.
  • Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ (όταν ο ενδιαφερόμενος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό) ή επίσημη μετάφραση από το πτυχίο της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το φαρμακείο, με την οποία δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του για την αποσύνθεση.
 2. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει απόφαση για την αποσύνθεση του φαρμακείου.

Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης και έκδοσης της απόφασης για την αποσύνθεση του φαρμακείου διαρκεί συνήθως 1-2 μήνες.

Άδεια Λειτουργίας Φαρμακείου: Κρίσιμα Στοιχεία

 

Δικαιολογητικά

 

Ίδρυση φαρμακείου δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης φαρμακείου

Η άδεια λειτουργίας φαρμακείου χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειών της χώρας. Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται το φαρμακείο. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου φαρμακοποιού για την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και την ορθότητα των δηλωθέντων.
 • Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ (όταν ο ενδιαφερόμενος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό) ή επίσημη μετάφραση από το πτυχίο της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το φαρμακείο, με την οποία δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του για τη χρήση του ακινήτου για τη λειτουργία φαρμακείου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αρχιτέκτονα που σχεδίασε το φαρμακείο, με την οποία δηλώνει ότι το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Πιστοποιητικό υγιεινής από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.
 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου φαρμακοποιού ότι διαθέτει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για τη λειτουργία του φαρμακείου.
 • Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του υπεύθυνου φαρμακοποιού ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

Επιθεωρήσεις

 

Τα φαρμακεία υπόκεινται σε περιοδικές επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειών της χώρας. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται για να διαπιστωθεί αν τα φαρμακεία συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από φαρμακοποιούς επιθεωρητές, οι οποίοι είναι υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι επιθεωρητές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του φαρμακείου, καθώς και τα παρασκευάσματα και τα φάρμακα που διατίθενται στο φαρμακείο.

Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν παραβάσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβάλλουν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να επιβληθεί και η προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του φαρμακείου.

Απαιτήσεις Πυρασφάλειας και Πολεοδομικά Κριτήρια

 

Η άδεια λειτουργίας φαρμακείου χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειών της χώρας. Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται το φαρμακείο. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία

 

Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από έλεγχο των εγκαταστάσεων του φαρμακείου για την πληρότητα των απαιτήσεων πυρασφάλειας. Οι απαιτήσεις πυρασφάλειας για τα φαρμακεία καθορίζονται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Υγειονομικών Καταστημάτων (ΦΕΚ 18/Β/2007).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα φαρμακεία πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα μέτρα πυρασφάλειας:

 • Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Το σύστημα πυρανίχνευσης πρέπει να είναι αυτόματο και να περιλαμβάνει ανιχνευτές καπνού, θερμότητας και υγρασίας. Το σύστημα πυρόσβεσης πρέπει να περιλαμβάνει υδάτινο κρουνό, πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες.
 • Σύστημα εξαερισμού. Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι επαρκές για την απομάκρυνση των καπνών και των τοξικών αερίων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Σύστημα φωτισμού ασφαλείας. Το σύστημα φωτισμού ασφαλείας πρέπει να παρέχει επαρκή φωτισμό σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Σύστημα εκκένωσης. Το σύστημα εκκένωσης πρέπει να περιλαμβάνει σήματα και σημάνσεις για την ασφαλή εκκένωση του φαρμακείου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Άδεια λειτουργίας φαρμακείου: Πολεοδομικά Κριτήρια

 

Η άδεια λειτουργίας φαρμακείου χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο στο οποίο θα στεγαστεί το φαρμακείο πληροί τα πολεοδομικά κριτήρια. Τα πολεοδομικά κριτήρια για τα φαρμακεία καθορίζονται από τον Περιφερειακό Σχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΣΧΑΑ) της κάθε Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα ΠΣΧΑΑ, τα φαρμακεία πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλη θέση, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής. Επιπλέον, τα φαρμακεία πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 500 μέτρα μεταξύ τους.

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εξετάζει τα πολεοδομικά κριτήρια κατά την εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου.

Συμβουλές για Επιτυχή Ίδρυση Φαρμακείου

 

Ίδρυση φαρμακείου αγορά υφιστάμενης άδειας
Αγορά υφιστάμενης άδειας φαρμακείου

 

Η ίδρυση ενός φαρμακείου είναι μια σημαντική απόφαση που απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και σχεδιασμό. Για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας του φαρμακείου σας, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις ακόλουθες συμβουλές:

 • Κάντε έρευνα αγοράς

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία, είναι σημαντικό να κάνετε έρευνα αγοράς για να κατανοήσετε το τοπίο της αγοράς και τις ανάγκες των πελατών σας. Εξετάστε τα ακόλουθα:

* Ποιο είναι το πληθυσμιακό δυναμικό της περιοχής σας;
* Ποιος είναι ο ανταγωνισμός;
* Ποιες είναι οι ανάγκες των πελατών σας;
 • Επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία

Η τοποθεσία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία ενός φαρμακείου. Επιλέξτε μια τοποθεσία που είναι προσβάσιμη για τους πελάτες σας και που προσφέρει επαρκή χώρο για το φαρμακείο σας.

 • Επιλέξτε το κατάλληλο ακίνητο

Το ακίνητο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου 1963/1991 “Περί φαρμακείων”. Επιπλέον, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να προσφέρει επαρκή χώρο για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του φαρμακείου σας.

 • Επιλέξτε το κατάλληλο εξοπλισμό

Ο εξοπλισμός του φαρμακείου σας πρέπει να είναι σύγχρονος και να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επιλέξτε εξοπλισμό που θα σας βοηθήσει να προσφέρετε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες σας.

 • Επιλέξτε το κατάλληλο προσωπικό

Το προσωπικό του φαρμακείου σας είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών στους πελάτες σας. Επιλέξτε προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρία.

 • Ακολουθήστε τη νομοθεσία

Η λειτουργία ενός φαρμακείου υπόκειται σε αυστηρή νομοθεσία. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τη νομοθεσία για να αποφύγετε πρόστιμα ή τη διακοπή της λειτουργίας του φαρμακείου σας.

 

Επιπλέον συμβουλές

Εκτός από τις παραπάνω συμβουλές, υπάρχουν και ορισμένες επιπλέον συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας του φαρμακείου σας:

 • Προσφέρετε ποιοτικές υπηρεσίες

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία ενός φαρμακείου. Προσφέρετε στους πελάτες σας ποιοτικές υπηρεσίες, όπως:

* Επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική (business coaching)
* Άμεση εξυπηρέτηση
* Προσιτές τιμές
 • Προωθήστε το φαρμακείο σας

Η προώθηση του φαρμακείου σας είναι απαραίτητη για να προσελκύσετε νέους πελάτες. Χρησιμοποιήστε διάφορα κανάλια προώθησης, όπως:

* Διαδικτυακή προώθηση
* Διαφημίσεις
* Δημόσιες σχέσεις
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό

Το προσωπικό του φαρμακείου σας πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για να παρέχει σωστές και έγκυρες πληροφορίες στους πελάτες σας. Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας για να διασφαλίσετε ότι θα παρέχουν στους πελάτες σας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

 • Συνεχής ενημέρωση

Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι συνεχώς σε εξέλιξη. Είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις για να είστε σε θέση να προσφέρετε στους πελάτες σας τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες.

 

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 

Ίδρυση φαρμακείου αποσυστέγαση
Αποσυστέγαση Φαρμακείου

Ερώτηση: Ποιος μπορεί να ιδρύσει φαρμακείο;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Νόμο 1963/1991 “Περί φαρμακείων”, φαρμακείο μπορεί να ιδρύσει:

 • Φαρμακοποιός κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού της Ελλάδας ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 • Φυσικό πρόσωπο μη φαρμακοποιός, υπό την προϋπόθεση ότι το φαρμακείο θα έχει τη μορφή ΕΠΕ και ότι θα συμμετέχει ως εταίρος, με ποσοστό τουλάχιστον 20%, ένας φαρμακοποιός.

Ερώτηση: Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση φαρμακείου;

Απάντηση: Σύμφωνα με την Απόφαση 45892/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων”, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση φαρμακείου είναι τα εξής:

 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και την ορθότητα των δηλωθέντων.
 • Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ (όταν ο ενδιαφερόμενος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό) ή επίσημη μετάφραση από το πτυχίο της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το φαρμακείο, με την οποία δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του για τη χρήση του ακινήτου για τη λειτουργία φαρμακείου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αρχιτέκτονα που σχεδίασε το φαρμακείο, με την οποία δηλώνει ότι το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Πιστοποιητικό υγιεινής από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.
 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου φαρμακοποιού ότι διαθέτει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για τη λειτουργία του φαρμακείου.
 • Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του υπεύθυνου φαρμακοποιού ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

Ερώτηση: Ποια είναι η διαδικασία ίδρυσης φαρμακείου;

Απάντηση: Η διαδικασία ίδρυσης φαρμακείου είναι η εξής:

 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο στο οποίο θα στεγαστεί το φαρμακείο.
 2. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά.
 3. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, εκδίδεται απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου.
 4. Η άδεια ίδρυσης φαρμακείου ισχύει για δύο (2) χρόνια.
 5. Μέσα σε δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου.

Ερώτηση: Ποια είναι τα πληθυσμιακά όρια για την ίδρυση φαρμακείου;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Νόμο 1963/1991 “Περί φαρμακείων”, για να ιδρυθεί φαρμακείο σε μια περιοχή, ο πληθυσμός της περιοχής αυτής πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 κάτοικοι. Επιπλέον, τα φαρμακεία πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 500 μέτρα μεταξύ τους.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την τοποθεσία του φαρμακείου;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Νόμο 1963/1991 “Περί φαρμακείων”, το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής. Επιπλέον, το φαρμακείο πρέπει να είναι προσβάσιμο

Συμπεράσματα: Η Σημασία της Σωστής Διαδικασίας

 

Το άρθρο περιγράφει την ίδρυση φαρμακείων στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τις νομοθετικές αλλαγές και τις απαιτήσεις. Αναφέρεται στο Ν. 4999/2022, το οποίο επιτρέπει την ενιαία λειτουργία φαρμακείων από ομάδες φαρμακοποιών και ενισχύει τη συμμετοχή φαρμακοποιών, αποκλείοντας μη επαγγελματίες. Τονίζει την ανάγκη για νομική κατανόηση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων, όπως η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και οι προδιαγραφές της τοποθεσίας του φαρμακείου. Επισημαίνει επίσης τη σημασία της θέσης, της κατάστασης και των οικονομικών παραγόντων στην ίδρυση ενός φαρμακείου.

Στην InnovativeYear.gr παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ίδρυση και κατασκευή του φαρμακείου σας. Αναλαμβάνουμε την εύρεση του κατάλληλου χώρου, προσφέρουμε νομική υποστήριξη, καθώς και πλήρη σχεδίαση και υλοποίηση του καταστήματος. Με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, εγγυόμαστε ακρίβεια και διαφάνεια στις προτάσεις μας. Επιπλέον, δίνουμε τη δυνατότητα δωρεάν κατασκευής ενός e-shop για το φαρμακείο σας, ενισχύοντας έτσι την παρουσία σας στο διαδίκτυο. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα μας εδώ.

 

5/5 - (15 votes)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *